Terug naar productoverzicht Schenk- en erfbelasting - stand van zaken : schenkbelasting gedigitaliseerd, pilotfase afgerond

Laatst ge-update op 17 september 2018
Eerdere updates van 30 juli 2018,  22 juni 2018, 15 juni 2018, 30 november 2017, 24 november 2017, 7 november 2017, 5 september 2017 en 18 mei 2017

Vrijdag 17 maart 2017 is er overleg geweest tussen Belastingdienst en software-ontwikkelaars (SWO's) aangifte schenk- en erfbelasting, waaronder Estateplanningexpert, UNIT4, AFAS, Tecknow, Kluwer en Reed Business (Nextens). Onderwerp was de verdere digitalisering en mede daardoor de inperking van het papieren traject.

De Belastingdienst stelde in eerste instantie voor om voor het aangiftejaar 2017 al geen papieren aangiftebiljeten schenkbelasting te accepteren via commerciële software. En vanaf aangiftejaar 2018 te stoppen met het papieren aangiftebiljet erfbelasting.
Op dit moment zijn al bijna 500 aangiftebiljetten schenkbelasting over 2017 teruggestuurd aan de inzenders omdat ze niet voldoen aan de vormvereiste voor het (nog niet vrijgegeven/gepubliceerde) aangiftebiljet schenkbelasting. De SWO's beschikken inmiddels wel over een eerste 'definitieve' versie, maar eind maart zou een nieuwe definitieve versie komen.

In overleg is besloten dat de SWO's zsm over 2017 een papieren variant - gelijkend op de nieuwe definitieve versie - ontwikkelen met daarop extra vermeld de software-ontwikkelaar en dat die door de Belastingdienst zal worden geaccepteerd. Daarnaast zullen zij de digitale variant ontwikkelen en 3e/4e kwartaal gereed hebben. Zodat de schenkingsaangiften 2018 via  commerciële software uitsluitend digitaal zullen worden ingeleverd.
Voor de erfbelasting wordt nu eerst nog een werkgroep geformeerd om voor 2018/2019 dezelfde exercitie mogelijk te maken: in 2018 zowel nieuwe papieren variant ontwikkelen en daarnaast de digitale variant. Voor aangifte 2019 zal vanuit de commerciële software dan uitsluitend digitaal de aangifte erfbelasting kunnen worden ingediend. Het is voor de erfbelasting nog wel mogelijk om voor 2017 en mogelijk 2018 nog vormvrij de aangifte in te dienen.

Voor Nextens Desktop Successie en Schenking Programma 2017 betekent het dat de module aangifte schenkbelasting naar verwachting april 2017 zal uitkomen met daarin de mogelijkheid het aangiftebiljet te printen volgens de vormvereisten die de Belastingdienst de SWO's oplegt. Eind 3e kwartaal zal dan een update komen om de digitale variant te ondersteunen. Als inzender heeft u daar wel PKI-overheid services servercertificaten voor nodig.
N.B. Het biljet 2017 is - zoals het er nu uitziet - behoorlijk gewijzigd t.o.v. het biljet 2016.

Update 4 april 2017

Inmiddels is de derde release van de Belastingdienst gepubliceerd. Daarin is aangegeven dat het nieuwe aangiftebiljet schenkbelasting nog even op zich laat wachten. Ook een eerste versie van een toelichting ontbreekt nog. Het verschijnen van de module schenkbelasting laat daarmee nog even op zich wachten.  

Update 20 april 2017

De Belastingdienst geeft zelf aan op hun site dat het nieuwe aangiftebiljet schenkbelasting pas vanaf mei 2017 beschikbaar zal komen. Daarmee schuift ook de publicatie van de module aangifte schenkbelasting op. De modules aangifte erfbelasting en testamentvergelijking zullen wél eind april als download beschikbaar komen.

Update 22 april 2017
Staatssecretaris Wiebes heeft op vrijdag 21 april aan de Tweede Kamer de toezegging gedaan dat 9 mei het aangiftebiljet schenkbelasting zal worden gepubliceerd. Lees meer ...

De verwachting is dan ook dat rond 16 mei de module schenkbelasting zal verschijnen, dwz te downloaden zal zijn.

Update 18 mei 2017
Alle modules van het Successie en Schenking Programma 2017 zijn nu te downloaden.

Update 5 september 2017
Inmiddels is het tweede overleg tussen SWO's en Belastingdienst achter de rug. De nieuwe systemen van de Belastingdienst om de aanslagen te berekenen komen langzaam in bedrijf. De eerste voorlopige aanslagen erfbelasting zijn opgelegd. Het opleggen van aanslagen schenkbelasting is nog niet mogelijk.

De optie om in SchWin een aangifte schenkbelasting digitaal in te sturen is ingebouwd. Voordat we dat aan u uitleveren willen we nog een test draaien met de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft aangegeven daar op z'n vroegst in week 36 mee te kunnen starten.

Update 7 november 2017
Op dit moment ligt de ontwikkeling bij de Belastingdienst stil. Het is zeer de vraag of aangiften schenkbelasting 2017 in 2017 digitaal kunnen worden ingestuurd.

Update 24 november 2017: geen digitale aangifte schenkbelasting 2017
Inmiddels is bekend dat de Belastingdienst digitale aangiften schenkbelasting in XBRL voor aangiftejaar 2017 NIET goed kan verwerken. Men richt nu de inspanningen op het jaar 2018.

Dat betekent o.a. dat van SchWin2017 GEEN update zal verschijnen tbv het digitaal insturen van een aangifte schenkbelasting 2017. En ook dat u met SchWin2018 in ieder geval tot 1 mei 2018 een papieren aangifte schenkbelasting over 2018 mag insturen.

Update 30 november: geen belastingrente te betalen over aangifte erfbelasting 2017
Was op de intermediairdag te Noordwijkerhout (21 november) nog het standpunt dat men - ondanks eigen falen - vasthield aan het heffen van belastingrente bij de aanslagen erfbelasting 2017. Inmiddels is bekend geworden dat voor aanslagen erfbelasting 2017 geen belastingrente zal hoeven te worden betaald. "De regeling geldt zolang als nodig is. Al in rekening gebrachte belastingrente over aangiften zal door de Belastingdienst worden teruggegeven." Zo meldde de staatssecretaris in de 20ste halfjaarsrapportage Belastingdienst, die woensdag 29 november werd gepubliceerd.
Daarin staat ook beschreven dat men verwacht dat eind 2019 het nieuwe systeem voor de aanslagen erfbelasting gereed zal zijn, en pas in 2021 het nieuwe systeem voor de schenkbelasting volledig operationeel zal zijn. Wel kunnen deelsystemen al eerder worden opgeleverd.

Update 15 juni 2018: digitale aangifte schenkbelasting 2018 komt er aan!
Voor 2018 is het bijna zover. Op donderdag 21 juni a.s. zal Reed Business meedoen aan een hackathon met als doel een (keten)test voor het elektronisch aanbieden van aangiften schenkbelasting 2018. 
Bij goed verloop van die test zal dan begin juli 2018 versie 2.0 van SchWin2018 verschijnen, met daarin opgenomen de mogelijkheid tot het elektronisch indienen van de aangifte schenkbelasting 2018.
Dat is ook hard nodig, want de deadline om nog op papier vanuit SchWin2018 een aangifte schenkbelasting in te dienen nadert met rasse schreden. Er is afgesproken dat vanaf 1 augustus 2018 aangiften vanuit aangiftesoftware alleen nog maar digitaal mogen.

De Belastingdienst wil graag begeleid in productie gaan, een pilot-traject. Wilt u meedoen aan het pilot-traject voor de schenkbelasting, meldt u dat dan aan onze TSD.

Update 22 juni 2018: uitkomst hackathon aangifte schenkbelasting
De hackathon in Apeldoorn heeft nieuwe inzichten opgeleverd. Enkele daarvan zijn o.i. zorgelijk/onwenselijk.
Op dit moment komen schenkingen met daarin vruchtgebruik, BOR en/of periodieke uitkeringen op een zogeheten parkeerlijst. Deze worden later afgehandeld. Ook een schenking met een beroep op de eenmalige leeftijdsgebonden vrijstelling van de eigen woning waarin de begiftigde zelf niet voldoet aan de leeftijdsgrens (maar diens partner wél) komt op de parkeerlijst terecht: er is in de aangifte geen mogelijkheid om aan te geven dat de partner wel voldoet aan de leeftijdseis.
Zorgelijk is o.i. dat als een schenking bestaat uit meerdere componenten (bijv. een bedrag aan geld én effecten) dit als meerdere (in het voorbeeld van geld en effecten: twee) schenkingen wordt gezien. Voor elk van deze schenkingen ontvangt u z.s.m. een voorlopige aanslag. En daarbij wordt voor elke schenkingscomponent apart de vrijstelling toegepast!
Na afloop van het kalenderjaar ontvangt u dan ook weer meerdere definitieve aanslagen (voor elke schenkingscomponent één) met daarbij in totaal nog maar één keer de vrijstelling toegepast. U moet dus praktisch altijd na afloop van het kalenderjaar bijbetalen. Onduidelijk wat dit betekent voor de belastingrente.
Deze nieuwe aanpak blijkt ook duidelijk uit het onlangs nieuw gepubliceerde schenkingsbiljet 2018 waarin na elke subvraag van vraag 3 staat vermeld: ga verder met vraag 4: waar u voorheen die aparte componenten op één biljet bij vraag 3 mocht vermelden, moet u nu dus eigenlijk een tweede biljet insturen...
Dus ook op papier ziet de Belastingdienst één schenking soms als meerdere schenkingen.
In de eerstkomende vergadering (midden augustus) met de Belastingdienst gaan we over deze nieuwe methode in discussie. We hopen er dan vooral achter te komen wat de beweegreden is geweest voor deze vreemd ogende nieuwe aanpak.

Nog weer een ander vreemd punt bij de aanslagberekening is dat als bij de vrijstelling eigen woning wordt aangegeven dat slecht een deel voor de eigen woning wordt gebruikt, bij de voorlopige aanslag toch de hele vrijstelling (van ruim een ton) wordt toegekend. En dit terwijl expliciet om dit bedrag wordt gevraagd en we hebben gezien dat dit bedrag ook in de systemen van de Belastingdienst binnenkomt.

De aanslagberekening uit onze software is hier nog NIET op ingesteld!

Begin juli is versie 2.0 - met de mogelijkheid om aangiften digitaal in te sturen - gepubliceerd.

Pas in december 2018 verwacht de Belastingdienst de module voor de definitieve aanslagen gereed te hebben. Ook dan zullen we kritisch de verrichtingen volgen.


Update 30 juli 2018

Van de Belastingdienst ontvingen wij het volgende bericht:

Samen met de Belastingdienst bent u druk in de ontwikkeling voor de digitale aangifte Schenk- en Erfbelasting 2018.
Sinds 2 mei 2018 is het al mogelijk om hiervoor - elektronische - aangiften in te zenden en eerder kon dat via de applicatie van de Belastingdienst of via het aangifteformulier van de Belastingdienst of uw print-out (tot 1 augustus 2018 toegestaan).
In het testtraject met u hebt u reeds geconstateerd dat in niet alle gevallen - geautomatiseerde - aanslagberekeningen beschikbaar zijn. Van de volgende aangiften is dit het geval, namelijk: 
•    Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) 
•    Periodieke Uitkering (PU) 
•    Eenmalige vrijstellingen jonger dan 18 jaar en ouder dan 40 jaar 
•    Vruchtgebruik 
•    Waarde vruchtgebruik 
•    Overdrachtsbelasting (OVB) 

In het productieproces houdt het in dat aangevers
[RB: met aangiften met onderdelen zoals hierboven genoemd] over de jaren 2017 en 2018 in 2018 geen voorlopige aanslag opgelegd krijgen. Deze zal geparkeerd blijven tot in het eerste kwartaal van 2019, waarna wel een definitieve aanslag opgelegd wordt. Aangiften over 2019 krijgen dan automatisch een voorlopige, net als nu de aangiften die geen van de 6 items bevatten. 
De genoemde beperkingen in het productieproces van de aanslag zal ook via de website van de Belastingdienst gecommuniceerd gaan worden.  

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst/OSWO

Update 17 september 2018: schenkbelasting gedigitaliseerd, pilotfase afgerond

Met het uitbrengen van SchWin2018 versie 2.1 is de pilotfase van de aangifte schenkbelasting afgerond. Tijdens de pilotfase zijn een tiental aangiften schenkbelasting 2018 mbv ECM via Digipoort succesvol ingestuurd.  Alle gebruikers van SchWin2018 kunnen nu zelfstandig mbv ECM hun aangiften schenkbelasting 2018 digitaal insturen. Op papier mag sinds 1 augustus niet meer.


Terug naar productoverzicht

Klantenservice en technische ondersteuning

Vragen over bestellingen
Contact de Technische helpdesk