Terug naar productoverzicht Veranderingen in Elsevier VPB Programma 2011

De Belastingdienst heeft de aangifte vennootschapsbelasting 2010 op een aantal plaatsen aanzienlijk gewijzigd. Het Elsevier VPB Programma 2011 (afgekort VpbWin2011) is daarmee op een groot aantal punten gewijzigd ten opzichte van VpbWin2010.

Wijzigingen:
1. In de jaarstukken kunnen alleen nog fiscale cijfers worden verzonden, de verzendkolom commercieel is vervallen. Het is overigens nog steeds mogelijk om bij de dochters in de fiscale eenheid alleen commerciële cijfers in te voeren, zo lang de geconsolideerde aangifte maar de fiscale cijfers bevat.

2. Per rubriek is geen toelichting meer mogelijk. Centraal kan eventueel nog toelichting worden gegeven.

3. Van de resultatenrekening kan de kolom vorig jaar niet meer worden verzonden.

4. Een flink aantal rubrieken in de jaarstukken hoeft niet meer apart te worden benoemd, maar moet worden samengevat. Op andere plaatsen geldt nog wel een verplichting tot (nadere) splitsing, met name bij gebouwen en agrarische bedrijven.

5. De volgorde van de rubrieken in de resultatenrekening is gewijzigd.

6. De bijlage investeringsaftrek bevat alleen nog een gedetailleerde uitsplitsing van de milieu- en energie-investeringsaftrek. Bij de overige posten kunt u volstaan met een totaalbedrag.

7. Ook in de onderdelen Opgaaf en Aangifte zijn specificatieverplichtingen/mogelijkheden bij veel rubrieken verdwenen.

8. In het onderdeel Aangifte is een extra vraag toegevoegd over akkoord gaan met een voorlopige aanslag 2011. Deze vraag is feitelijk overbodig en heeft ook geen enkele consequentie. Als u geen VA invult gaat u al akkoord, als u wel een VA invult (bijv. met CasWin2011) vraagt u daarmee om wijziging van de VA.

Aanleiding wijzigingen
Veel van deze wijzigingen zijn ingegeven door de wens van de Belastingdienst om administratieve lasten te verlichten. Er wordt gewag gemaakt van het vervallen van 70 procent of meer van de gevraagde specificatie-velden. Dat dit voornamelijk toelichtingsvelden in de jaarstukken betreft die sowieso niet verplicht waren en ooit zijn toegevoegd op verzoek van intermediairs die op deze manier vragen van de inspecteur wilden vermijden doet blijkbaar niet ter zake.

Behoud opzet
Wij hebben ervoor gekozen om de opzet van het onderdeel Jaarstukken in VpbWin2011 niet wezenlijk te veranderen om het proces van vastleggen, becommentariëren, converteren, importeren en fiscaal beoordelen niet te verstoren. We handhaven ook vrijwel alle rubrieken in het jaarstuk; samenvatten zou vaak dubbele invoer betekenen.


Oude en nieuwe manier

De bijlage investeringsaftrek laten we ook nog op de oude manier invoeren, zodat u daarbij ingewikkelde situaties precies kunt behandelen. Daarnaast bieden we ook een modus om alleen een totaalbedrag in te vullen voor het geval u de berekening buiten VpbWin om heeft gedaan.

Groepsmaatschappijen
Een naamsverandering in het onderdeel jaarstukken verdient extra aandacht. De in de aangifte 2009 nog voorkomende begrippen "aandeelhouders/participanten" en "deelnemingen en gelieerde mijen" zijn vervallen door de introductie van het groepsbegrip.

Voorbeeld aangifte 2009
Vorderingen op aandeelhouders/participanten
Vorderingen op deelnemingen en gelieerde mijen

Voorbeeld aangifte 2010
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen

We hebben er bij conversie voor gekozen om de beide regels van vorig jaar over te halen naar de tweede regels van dit jaar. Uiteraard kunnen hier afwijkingen voorkomen.

Programma waarschuwingen
Het programma probeert u zo goed mogelijk te helpen, dmv waarschuwingen/meldingen. Zo betekent een kruis dat de aangifte niet correct/compleet is ingevuld en (nog) niet verzonden kan worden. De overige meldingen zijn informatief.

Voor een optimaal gebruik van de mogelijkheden die Elsevier VPB Programma 2011 biedt, raden wij u het lezen van deze handleiding aan.

Lees ook: Wijzigingen in aangiftebiljet IB
en: Bijlagen bij aangiftebiljet voor ondernemers

Terug naar productoverzicht

Klantenservice en technische ondersteuning

Vragen over bestellingen
Contact de Technische helpdesk